" پیروزی " 

آن نیست که هرگز

 زمین نخوری، 

 آن است که بعد از هر 

 زمین خوردنی دوباره بلند بشی و ادامه بدی


صفحه قبلی ← صفحه امید به زندگی


مرتبط:

می خوام بدبین نباشم به خودم و آینده ام

چطوری میتونم امیدوار باشم؟

نا امیدی نتیجه امیدوار بودن به غیر خداست

من چی کار کنم که یه کم به آینده امیدوار بشم؟

تجربه های امیدوار کننده در زندگی

امیدوارم بتونم راهم رو پیدا کنم

مشکل ناامیدی و کمبود اعتماد بنفس دارم