🦋بسم الله الرحمن الرحیم🦋

🌹🌹🌹

 

سکوت نکن …

 

زمزمه کن گاهی !

 

قدم بزن در کوچه های زندگی …

 

و گاهی آرام پرواز کن …

 

این آبی بیکران مال تو نباشد …

 

 مال کیست ؟

 

🌹🌹🌹