امروز عذر نیاورید که شما فقط به خاطر عملکردتان جزا می بینید

(قرآن کریم)