" پیروزی " 

آن نیست که هرگز

 زمین نخوری، 

 آن است که بعد از هر 

 زمین خوردنی دوباره بلند بشی و ادامه بدی


صفحه قبلی ← صفحه امید به زندگی


کاربران خانواده برتر در مورد پست (صفحه امید به زندگی 2) ، (۲۰۴) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید