" پیروزی " 

آن نیست که هرگز

 زمین نخوری، 

 آن است که بعد از هر 

 زمین خوردنی دوباره بلند بشی و ادامه بدی


صفحه قبلی ← صفحه امید به زندگی