سلام

ﻣﻦ ﯾﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺧﻮﺑﻪ ﻭ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﯿﺸﻪ ﮔﻔﺖ ﻣﺮﺩ ﺯﻧﺪﮔﯿﻪ. ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﺑﻌﻀﯽ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﺵ ﺧﻮﺷﻢ ﻧﻤﯿﺎﺩ..ﺑﻌﺪا ﻣﻌﻀﻞ ﻣﯿﺸﻪ؟

ﻣﺜﻼ‌ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻭ ﻧﻔﺮﻩ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﻢ ﻟﻮﺱ ﻣﯿﺸﻪ، ﻣﺜﻞ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻟﺶ ﺍﻣﺎ ﺍﻭﻥ ﻣﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﻦ ﺍﺻلا ﺧﻮﺷﻢ ﻧﻤﯿﺎﺩ.. ﺗﻮﯼ ﺟﻤﻊ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﻧﯿﺴﺖ..ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﻧﺪﯾﺪﻡ

ﺍﻻ‌ﻥ ﺍﺣﺴﺎﺳﻢ ﻣﻌﻤﻮﻟﯿﻪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ‌ﺱ ﺍﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺳﺮﺩ ﺷﻢ.. ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮﺭﻩ؟ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﮐﻨﻢ؟ ﺩﻗﯿﻘﺎ ﭼﯽ ﺑﮕﻢ؟


برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید یا اینجا را (کلیک-لمس) کنید.
خوشحال خواهیم شد اگر اطلاعات یا تجربیاتی که دارید را با ما در میان بگذارید
↓ کپی لینک این صفحه برای ارسال به دیگران ↓
↓ موضوعات مرتبط ↓ :
مشورت در ازدواج خانم ها (۲۲۷۵ مطلب مشابه)