⭕️ در یک جنگ شناختی ادراکی ترکیبی قرار داریم. این جنگ در بستر فضای مجازی رها شده، بی ضابطه و بی قانون در سطح کشور جریان دارد.

⭕️دقیقا در لایه ذهن و قلب مردم و تمام آنچه به حیات آنان مرتبط است.

⭕️اما چگونه جریان تحریف و دشمنان خارجی در این جنگ به کشور و مردم آسیب می رسانند؟

⭕️پاسخ آسان است، با پاشیدن بذر بی اعتمادی، ناامیدی و ایجاد فضای یاس در کشور که نتیجه آن با تصویر سازی و بمباران رسانه ای اذهان و قلوب مردم منتج به تسلیم شدن در برابر ترجیحات و خواست جریان تحریف و دشمنان خارجی خواهد شد.


↓ موضوعات مرتبط ↓ :
فرهنگ سازی (۱۲۳ مطلب مشابه)