بر سنگ مزار همه کس نام نویسند


من گمشده ی عشق تواَم نام ندارم