برای من نگو از گریه هایت 

برایم گریه یعنی ، بازی دنبال دنبال اشک ها روی صورتم 

حال که ،،،

مرهمه خنده به صورت زده ام ،

گریه هام ساکتند .