گر ما شایستگی دوست داشتن را نداریم، شاید به این دلیل است که خواهانیم تا دوستمان بدارند؛ یعنی چشم داشت چیزی (عشق) را از دیگری داریم؛ به جای آنکه بدون ادعا و توقع به سویش برویم و تنها خواستار حضورش باشیم.


کاربران خانواده برتر در مورد پست (صفحه شخصی *احمد*) ، (۱) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید