بسم الله الرحمن الرحیم

1. نام کدام سوره است که اگر از آخر بخوانیم باز هم به همان صورتاول خوانده می شود؟
نام سوره هایی که اگر از آخر بخوانیم به همان صورت در می آید؛ تبت و لیل است.

2. نام کدام سوره است که اگر حرف اول آن را برداریم نام اولین امام شیعیان می شود؟
سوره اعلی است که اگر حرف اول آن (الف) را برداریم علی می شود.

3. نام کدام سوره است که اگر نامش را بر عکس کنیم نام یکی از سبزیجات می شود؟
سوره مورد نظر سوره ملک است که اگر بر عکس کنیم؛ کلم می شود.
4. نام کدام سوره است که اگر اولین حرف آن را بر داریم نام یکی دیگراز سوره های قرآن می شود؟
سوره مورد نطر سوره محمد(ص) می باشد که اگر حرف اول آن رابرداریم، حمد می شود.

5. نام کدام سوره است که اگر حرف اول آن را برداریم نام یکی ازشهرهای کشور عربستان می شود؟
سوره مورد نظر سوره سجده می باشد که اگر حرف اول آن رابرداریم جده نام یکی از شهرهای عربستان می شود.

6. نام کدام سوره است که اگر حرف اول آن را برداریم نام یکی از فلزات می شود؟
سوره مورد نظر شمس می باشد که اگر حرف اول آن را برداریم مس می شود.

7. نام کدام سوره است که اگر آن را بر عکس کنیم؛ نام یک حیوان می شود؟
سوره مورد نظر روم می باشد که بر عکس آن می شود مور.

8. نام سوره ای که اگر آن را برعکس کنیم نام یکی از واجبات نمازمی شود؟
نام سوره مورد نظر تین است که اگر آن را برعکس کنیم نیت می شود.

9. نام کدام سوره است که اگر حرف اولش را برداریم نام یکی از پسران میشود؟
نام سوره مورد نظر توحید می باشد که اگر حرف اول آن را برداریم وحید می شود.

10 . نام کدام سوره است که اگر آن را بر عکس بخوانیم به معنای قدرت و توان می شود؟
سوره مورد نظر قمر می باشد که اگر آن را برعکس کنیم رمق به معنای قدرت و توان می شود.
11 . نام کدام سوره است که اگر از آن طرف بخوانیم به معنای راز می شود؟
سوره مورد نظر زمر است که برعکس آن می شود رمز(به معنای راز).

12. بزرگترین آیه قرآن کدام است؟
بزرگترین آیه قرآن آیه 282 سوره بقره می باشد.

13. مهم ترین آیه کدام است؟
مهم ترین آیه قرآن آیه الکرسی است.

14. عظیم ترین آیات قرآن کدام است؟
عظیم ترین آیات قران بسم الله الرحمن الرحیم است

15. حکم مربوط به حجاب در کدام آیه و سوره آمده است؟
حکم مربوط به حجاب در سوره نور آیه 31 آمده است.

16. حکم مربوط به مهمانی و طعام دادن در کدام سوره آمده است؟
حکم مربوط به مهمانی و اطعام دادن در سوره احزاب آیه 56 بیان شده است.

17. حکم قصاص در چه سوره ای بیان شده است؟
حکم قصاص در سوره بقره آیه 178 آمده است

18. حکم حرمت شراب و قمار در چه سوره ای آمده است؟
حکم حرمت شراب و قمار در سوره مائده آیه 90 آمده است.

19. حکم غیبت در چه سوره ای آمده است؟
حکم غیبت در سوره حجرات آمده است.

20. حکم تجسس در چه سوره ای آمده است؟
حکم تجسس در سوره حجرات آمده است.

21. حکم نماز جمعه در چه سوره ای آمده است؟
در خصوص نماز جمعه در سوره جمعه اشاره شده است.

22. از کم فروش در چه سوره ای نکوهش شده است؟
از کم فروش در سوره مطففین یاد شده است.

" علی عموزاد"

برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید یا اینجا را (کلیک-لمس) کنید.
خوشحال خواهیم شد اگر اطلاعات یا تجربیاتی که دارید را با ما در میان بگذارید
↓ دعوت از دوستان برای مشارکت در بحث ↓
↓ موضوعات مرتبط ↓ :
مسائل اعتقادی (۱۱۷۶ مطلب مشابه)