🦋بسم الله الرحمن الرحیم🦋

🌹🌹🌹


سکوت نکن …


زمزمه کن گاهی !


قدم بزن در کوچه های زندگی …


و گاهی آرام پرواز کن …


این آبی بیکران مال تو نباشد …


 مال کیست ؟


🌹🌹🌹