خانواده برتر

انتخاب همسر و مسائل خواستگاری، مسائل دوران عقد، مسائل زناشویی، تربیت فرزند ، تبلیغ رایگان مشاغل نو پا، مسائل زنان ، ارتباط با خانواده، مسائل اعتقادی

۱۸۰ مطلب با موضوع «مسائل اجتماعی روز جامعه» ثبت شده است

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻮ محدود ﮐﻨﻦ ﺗﺎ ﭘﺴﺮﺍ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﺎﺷﻦ؟

سلام

ﻣﻦ ﺩﺧﺘﺮ 19 ﺳﺎﻟﻢ . ﺍﻧﺪﺍﻣﻢ ﺧﻮﺑﻪ . ﺣﺠﺎﺑﻢ ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮﺑﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺪ . یعنی ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﺮﻡ ﺩﺍﺭﻩ ﻫﺮﭼﯿﻢ ﻗﺸﻨﮓ ﺑﺎﺷﻪ ﻣﯿﺨﺮﻡ ﮐﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﺣﺠﺎﺏ ﻧﺪﺍﺭﻡ .
ﻣﻦ ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺎﻧﺘﻮﯼ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﺎ ﺷﻠﻮﺍﺭ ﺗﻨﮓ ﻣﯿﭙﻮﺷﻢ ﭘﺴﺮﺍ ﺍﺫﯾﺖ ﻣﯿﺸﻦ ﻭ ﺩﻟﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﭘﺴﺮﺍﯼ 17/18 ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯿﺴﻮﺯﻩ .
ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﺍﯾﻨﺴﺘﺎ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺴﺮﺍ ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻮ ﻭﺍﺳﻪ ﺩﯾﺪﻥ ﯾﻪ ﻋﮑﺲ ﺑﺪ ﺣﺠﺎﺏ ﻣﯿﮑﺸﻦ ﻭ ﻫﻤﺶ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﯾﻦ ﭼﯿﺰﺍﻥ ، ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﺍﮔﻪ ﯾﮑﻢ ﺷﺎﻟﺖ ﺑﺮﻩ ﮐﻨﺎﺭ ﺫﻝ ﻣﯿﺰﻧﻦ ﺑﻪ یقه ت ،  ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ اصلا ﺍﺭﺯﺵ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﯽ ﻭﺍﺳﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﻫﺎ ﻗﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺘﻦ ﻭ ﺫﻝ ﻣﯿﺰﻧﻦ ﺑﻬﺖ ﻭ ﺑﻬﺖ ﺗﯿﮑﻪ ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻥ ﭼﺮﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍﺣﺘﯿﺸﻮﻥ ﺑﺎﺷﻢ؟ ﻣﮕﻪ ﺍﻭﻧﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻦ؟
ﺍﮔﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﻭﻗﺘﯽ ﺷﺎﻟﻢ ﻣﯿﺮﻓﺖ ﻋﻘﺐ ﺳﺮﺷﻮﻧﻮ ﻣﯿﻨﺪﺍﺧﺘﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺭﺍﺣﺖ ﺩﺭﺳﺘﺶ ﮐﻨﻢ . ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻭﻧﺎ ﺑﺎ ﺭﻓﺘﺎﺭﺍﺷﻮﻥ ﻣﻨﻮ ﺁﺯﺍﺭ ﻣﯿﺪﻥ ﻣﻦ ﭼﺮﺍ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍﺣﺘﯿﺸﻮﻥ ﺑﺎﺷﻢ؟ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮﯼ ﺍﯾﻨﺴﺘﺎ ﺗﺎ ﯾﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺬﺍﺭﯼ ﺯﻭﺩ ﻣﻨﺸﻨﺖ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﻭ ﭼﺮﺕ ﻭ ﭘﺮﺕ ﻣﯿﮕﻦ ﭼﺮﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮﺍﻧﺸﻮﻥ ﺑﺎﺷﻢ؟ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯿﺸﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻦ ﺧﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ !
ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ؟ ﭼﺮﺍ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺍﻭﻧﺎ ﺑﺎﺷﻢ؟ ﺍﻭﻧﺎ ﻫﺮ ﻃﻮﺭ ﺭﺍﺣﺘﻦ ﻣﯿﮕﺮﺩﻥ ﻣﻨﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﻫﺮ ﻃﻮﺭ ﺭﺍﺣﺘﻢ ﺑﮕﺮﺩﻡ . ﺍﻭﻧﺎ ﭼﺸﺸﻮﻧﻮ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﻨﻦ ﺧﻮ !
ﺍﮔﻪ ﺍﻭﻧﺎ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﭼﺸﺸﻮﻧﻮ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ ﻣﻨﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺷﻮﻥ ﺧﻮﺩﻣﻮ ﺍﺫﯾﺖ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺣﺠﺎﺏ ﻣﯿﺸﺪﻡ . ﺍﻭﻧﺎ ﺍﮔﻪ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﺪﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮ ﺫﻝ ﻧﻤﯿﺰﺩﻥ ﺑﻬﻢ .. ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﻋﯿﻦ ﺧﯿﺎﻟﺸﻮﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﺷﻮﻧﻢ ﻫﺴﺖ ﭼﺮﺍ ﻣﻦ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﺸﻮﻥ ﺑﺎﺷﻢ؟ یعنی ﮔﻨﺎﻩ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﺪﻧﺸﻮﻥ ﮔﺮﺩﻥ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ . ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮﺭﺷﻮﻥ ﻧﮑﺮﺩﻡ ﺑﻬﻢ ﺫﻝ ﺑﺰﻧﻦ . ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺩﻧﺒﺎﻟﺸﻦ !
ﺍﯾﻨﻢ ﺑﮕﻢ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺟﺎﻫﺎﯼ ﺷﻠﻮﻍ ﻣﯿﺮﻡ یعنی ﺑﺪ ﺣﺠﺎﺑﯿﻢ ﺧﻄﺮﯼ ﻭﺍﺳﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﻧﺪﺍﺭﻩ . ﺑﻪ ﺯﻭﺭ ﮐﻪ ﻧﮕﻔﺘﻢ ﺑﯿﺎﯾﻦ ﻣﻨﻮ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯿﻦ . ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻭﻧﺎ ﺯﺣﻤﺖ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﭼﺸﻤﺸﻮﻧﻮ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﻧﻤﯿﺪﻥ ﻣﻦ ﭼﺮﺍ ﺧﻮﺩﻣﻮ ﺍﺫﯾﺖ ﮐﻨﻢ؟
موضوعات مرتبط: جنگ نرم , مسائل اجتماعی روز جامعه , خودسازی در دختران ,

 • ۰ موافق ۰ مخالف
 • ۷ نظر
  • تعداد نمایش : ۱۵۲
  • جمعه ۴ فروردين ۹۶ - ۰۰:۳۱

  روز مادر و همچنین روز زن مبارک باد

  😌 اولین کسی که با دیکتاتوری عظیم فرعون دلیرانه به پا خواست...😏یک مرد نبود بلکه یک زن بود...( بانو آسیه )

  😌 اولین کسی که مکه و کعبه را آباد کرد مرد نبود بلکه یک زن بود.... ( بانو هاجر )

  😌 اولین کسی که از مبارکترین آب روی زمین زمزم نوشید مرد نبود بلکه یک زن بود...( هاجر خاتون )

  😌 اولین کسی که به محمد المصطفیﷺ  ایمان آورد مرد نبود بلکه یک زن بود... (بانو خدیجه )

  😌 اولین کسی که خونش برای اسلام ریخته شد و شهید شد یک مرد نبود بلکه یک زن بود....( بانو سمیه )

  😌 اولین کسی که مالش را در راه اسلام داد یک مرد نبود بلکه زن بود....( بانو خدیجه )

  😌 اولین کسی در قرآن که خداوند از بالای هفت آسمان به حرفش گوش داد یک زن بود نه مرد...( سوره مجادله آیه 1)

  😌 اولین کسی که سعی صفا و مروه را انجام داد یک مرد نبود بلکه زن بود....(بانو هاجر)

  😌 اولین زنی که با همه مخالفتها وارد معبد اورشلیم شد مریم بود

  😌 تنها کسی که به حمایت از شوهر و امامش میخ در به تنش فرو رفت و دم نزد و شفیع گنهکاران شیعه در روز قیامت است زهرا بود

  😌 اکنون میلیونها حاجی باید حرکات آن زن را انجام دهند وگرنه حج آنها قبول نمی شود .....

  😊 واما کسی که کاخ یزید را به لرزه دراورد یک مرد نبود زینب بود (حضرت زینب.س.)

   می نویسیم تا همه بدانند.... *زن_افتخار_است...*  اگر قدر خودش را بداند 🌹
  🎉 میلاد حضرت فاطمه (سلام الله علیها) و روز مادر و همچنین روز زن مبارک باد🎉

  نویسنده : ناشناس

  موضوعات مرتبط: مسائل اجتماعی روز جامعه ,

 • ۷ موافق ۰ مخالف
 • ۲۹ نظر
  • تعداد نمایش : ۶۷۳
  • شنبه ۲۸ اسفند ۹۵ - ۲۲:۳۱

  علت توجه و احترام گذاشتن انسان ها به یک دیگر چیست ؟

  سلام وقت بخیر
  من 22 سال دارم ، سوالی ذهنمو درگیر کرده ،،، این سوال به درد خیلی از دوستان هم میخوره .علت توجه و احترام گذاشتن انسان ها به یک دیگر هست . واضح تر بگم ، وقتی که یک شخص غریبه رو میبینم و برای اولین بار میخوام باهاش صحبت کنم ، به چه دلیل باید بهش احترام بذارم ؟
  مردم کشورمون به چه دلیل به دیگران احترام میذارند ؟ به لباس پوشیدنشون ؟ ماشین مدل بالاشون ؟ سمت کاریشون و ... ، میزان سرمایه شون یا به قیافشون ؟ احساس میکنم احترام های این زمونه به علت یکی از موارد بالا بود که گفتم .
  مثال میزنم براتون : 
  من آدمی هستم پر مشغله.  و همیشه برای کارهای روز مرم لباس های عادی میپوشم ، و بیرون میرم ، چند روز پیش که سرماخوردگی داشتم ، یک هفته ای هم کلاه بافتنی رو سرم میذاشتم ، رفتم تحریری که کپی بگیرم.  صاحبش یه دختر خانم قرتی بود.  که فکر میکرد خیلی با کلاس سلام کردم ، به زور و با یک مکافاتی جواب داد ، نگاهمم نکرد ، همون موقع گوشیم زنگ خورد به طرفم گفتم تا یک ربع دیگه ... مبلغ داخل حسابت ، مبلغ نسبتا زیادی بود تا دختره اینو شنید برگشت چنان نگاهی بهم کرد از تعجب ، احترام گذاشتنش بیشتر شد .
  موضوعات مرتبط: مسائل اجتماعی روز جامعه ,

 • ۳ موافق ۰ مخالف
 • ۳۲ نظر
  • تعداد نمایش : ۱۲۰۶
  • شنبه ۲۸ اسفند ۹۵ - ۲۱:۴۰

  اگه دختری بره سر کار ، جای یه پسر رو گرفته ؟

  سلام دوستان عزیز ، خوبین ؟

  دوستان در شرایط فعلی جامعه ما و با وجود مشکلات بیکاری و اینا ایا اگر واقعا دختری به سر کار بره مثلا در ارگان های دولتی امتحان بده قبول بشه آیا واقعا جای یه پسر رو گرفته ؟

  من همش عذاب وجدان اینو دارم که اگر به فرض در ارگان دولتی قبول بشم ممکن بود پسری میتونست به جای من باشه و با داشتن کار ازدواج کنه و تشکیل زندگی بده یا اگر متاهل باشه که کار براش واجب تره  .

  خب دوستان عزیز  اون دخترم هم برا رسیدن به این جایگاه تلاش کرده ، نظرتون در مورد شرکتهای خصوصی چیه ؟ آیا اگر خانمی در شرکتی خصوصی استخدام شود حق پسری که میتونسته تشکیل زندگی بده رو ازش گرفته ؟

  البته من اگر اقایی متاهل باشه حق رو کاملا به ایشون میدم چون حق ایشونه که بره سر کار ولی اقایون مجرد چی ؟

  ممنونم فقط دوستان در کمال احترام جواب هم رو بدیم .

  موضوعات مرتبط: مسائل پسران جوان , مسائل دختران جوان , مسائل اجتماعی روز جامعه ,

 • ۰ موافق ۱ مخالف
 • ۹۱ نظر
  • تعداد نمایش : ۲۳۶۲
  • جمعه ۲۷ اسفند ۹۵ - ۲۱:۱۵

  چه فرقی بین دوست دختر و دوست اجتماعی هست؟

  با سلام
  دختری بالای 25 ساله هستم و مجرد . حدود یک ساله با پسری در ارتباطم . نمیگم همه پسرا اینجورین ولی مثل یکسری از پسرا برای شروع ارتباط با دخترا حرف از ازدواج زد و آشنایی ازدواج.
  بعد یک مدت که ازش خواستم مادرش در جریان بذاره گفت که به درد هم نمیخوریم و یکسری بهونه آورد و این قضیه رو تموم کرد. متاسفانه به دلیل شرایط کاریمون بعد از چند ماهی از این قضیه مجبور شدیم با هم ارتباط برقرار کنیم اما این بار قرار شد مثل دو تا دوست کنار هم باشیم، بدون عشق و عاشقی، مثلا دوست اجتماعی.
  میخوام بذارمش کنار چون نمیتونم دوست اجتماعی باشم. نمیتونم حدش برای خودم مشخص کنم. اصلا به نظر شما دوست اجتماعی چی هست که جدیدا مد شده؟ آیا ادامه دادن من اشتباهه؟ چه فرقی بین دوست دختر و دوست اجتماعی هست؟ به نظر من که حتی همین دوست اجتماعی به دخترای احساساتی ضربه میزنه.
  ممنون از نظراتتون

  موضوعات مرتبط: مسائل دختران جوان , مسائل اجتماعی روز جامعه ,

 • ۰ موافق ۰ مخالف
 • ۴۹ نظر
  • تعداد نمایش : ۱۱۰۱
  • جمعه ۲۷ اسفند ۹۵ - ۲۱:۰۰

  تغییر شخصیت بعضی از دخترانی که در سن پایین ازدواج می کنن

  سلام

  من دختر ۱۵ ساله ای هستم که سوالم ، بیشتر یه معضله که فکر کنم خیلیا درگیرش باشن یعنی کاملا سوال شخصی نیست

  من الحمدلله ، هم از لحاظ تحصیلی ، خانوادگی وضعیت خوبی دارم . سطح اجتماعی خانوادم بالاست خدا رو شکر ، ولی تو فامیلای دورمون ، یه دختر خانومی هستن که تقریبا یه سال از من بزرگ ترن . پارسال پدرشون فوت کردن و این دختر خانوم که فرزند اول هستن ، حتی سال پدرشم تموم نشده بود ، با یه آقایی عقد کرد که الان تقریبا سی سالشه .

  خب اینا چه ربطی داشت ؟

  ربطش اینه که این دختر خانوم ، برای من خودشو خیلی می گیره . یه جورایی فکر می کنم که به خاطر شوهرش پز می ده .

  سوالم اینه که چرا بعضی از دخترایی که ازدواج می کنن ، تغییر می کنن و فکر می کنن به وسیله ازدواجشون ، باید به دخترای مجرد فخر بفروشن و پز بدن ؟

  من خودم فکر می کنم که این حسم از رو حسادته . ولی بعدش میگم که حسادت به کی و به چی ؟ اگه خودم بخوام مثل خودش ، توی این سن کم عقد کنم ، می تونم . ولی مادر و پدرم عاقل تر  از اینن که بدونن ، نوجونی کردن و لذت بردن و درس خوندن ، مهم تر از شوهر کردنه اونم وقتی که هنوز ثبات شخصیتی نداری و به بلوغش نرسیدی .

   این کارش ، تا حدی ضایع هستش که تو اولین برخورد اینو برداشت می کنین . حالا شایدم دلیل دیگه ای داره که مربوط به دوست مشترکمون می شه که بحثش جداست .

  ولی جدا از بحث این بنده خدا ، روی صحبتم به دخترایی هستش که توی سن کم که هم خامن و بی تجربن هم درکشون هنوز بالا نیست ازدواج می کنن و سریع خودشونو واسه دخترای مجرد می گیرن که انگار چه خبره . یا عکسای پروفایلشونو عکس شوهراشون می ذارن که ایهاالناس من شوهر کردم . حالا یکی نیست بگه عزیزان ، آپولو هوا نکردین که اینقدر عقده ای بازی در میارین !

  تو رو خدا یه کم شخصیت داشته باشین و درکتونو ببرین بالا . اونی که همسن شماست و هنوز شوهر نکرده ، دلیلش حتما نداشتن خواستگار نیست که شاید بیشتر از شما داره و واقعا هم بهترن . ولی فقط عروسی نمی کنه چون نمی خواد یا سن ازدواج رو اون سنی که تو داری ، قبول نمی کنه .

  یاد اون جوکه افتادم که می گفت : دخترایی که عقد کردن ، تو خیابون همچین با افتخار دست شوهراشونو می گیرن و به دخترای مجرد نگاه می کنن که انگار یوزپلنگ ایرانی گرفتن . بعضیا واقعا مصداق بارز این جوکن .

  حالا به نظرتون ، باید با همچین آدمی چه طور رفتار کنم تا غرورمو از بین نبره و فخر نفروشه ؟ سوال دومم ، بحث رفتارشناسی و سبک شناسیه . این کارا از چه چیزی ، نشأت می گیره ؟ از کمبود محبت و عاطفه یا عقده داشتن ؟ ممکنه هر کسی به این رفتار دچار بشه یا فقط بحث شخصیت رو داره ؟
  ممنونم که پاسخ میدین


  پیشنهاد : عشقولانه بازی های خواهرم و شوهرش منو هوایی می کنه


  موضوعات مرتبط: مسائل اجتماعی روز جامعه ,

 • ۱ موافق ۰ مخالف
 • ۸۳ نظر
  • تعداد نمایش : ۱۹۸۸
  • پنجشنبه ۲۶ اسفند ۹۵ - ۲۱:۱۵

  نمود عشق بسته به رفتار و شخصیت آدما فرق میکنه ؟

  آیا نمود عشق بسته به رفتار و شخصیت آدما و فرهنگشون فرق میکنه یا اینا فقط حرفیه  که بعضی آدمها میزنن برای دفاع از خودشون و توجیح کم کاریشون؟!

  سلام بر همگی

  یه سوال دارم که مدت زیادیه ذهنمو مشغول کرده. خانم متاهلی هستم و البته دور و برم هم عشق های زیادی رو دیدم که البته تو متن ماجرای اونا نبودم و فقط ظاهر رابطشونو دیدم اما یه سوال برام پیش اومده که تعریف و شناختمو نسبت به عشق عوض میکنه.

  برای مثال زن و شوهرایی رو دیدم که خیلی با هم خوبن و از طرفی بعضیهای دیگه رو دیدم که یه جورایی نسبت به هم بی تفاوت به نظر میرسن. مثلا تو همین وبلاگ دیدم که خیلی از پسرا و دخترا میگن که اگه کسی رو دوست داشته باشن براش هر کاری میکنن و هر سختی رو تحمل میکنن ...

  حالا سوال من اینه که آیا همه آدما اگه عاشق کسی باشن براش این کارها رو میکنن یا نه؟! برای مثال یه  آقایی که عاشق یه خانم هست مثلا براش گل میگیره کادو میگیره بهش مهربونی میکنه تو کاراش کمکش میکنه و ...

  موضوعات مرتبط: مشورت در زن داری , مشورت در شوهرداری , مسائل اجتماعی روز جامعه ,

 • ۰ موافق ۰ مخالف
 • ۷۲ نظر
  • تعداد نمایش : ۱۸۴۱
  • چهارشنبه ۲۵ اسفند ۹۵ - ۲۱:۳۰

  پیشنهاد برای بهتر زندگی کردن دختران

  سلام

  دیدگاه اول ؛

  بعضی وقتا بعضی دخترا توی محیط های عمومی و ارتباطاتشون، خارج از حدود دین عمل میکنن. این که کار اشتباهی میکنن یا نه فعلا بماند. قضاوت رو آخر کار پیش خودتون انجام بدین. اگه دین شما میگه امر به معروف و نهی از منکر کنین ، خب بعدا انجام بدین.

  اول بگم منظورم چه دختراییه ، اونایی که توی ظاهر ، طبق دین عمل نمیکنن. باهم فرق میکنن بعضی وقتا یه کم مو، بعضی وقتا یه کم آرایش ، بعضی وقتا هم چیزای بیشتری به نمایش میذارن (که قابل پخش نیس!) . لاک و انواع لباس های گاهی نامناسب دارن. گاهی هم دلیل خوبی برای اون طرز لباس پوشیدن و آرایش و غیره دارن. میخوان راحت باشن، میخوان طبق روحیه شون لباس بپوشن، میگن میخوان برای خودشون زندگی کنن ، حداقلش حق خودشون میدونن مثل پسرا بتونن یه نفسی بکشن! ( فرض میکنیم پسرا میتونن نفس بکشن! )

  توی ارتباطاتشون هم درجه های مختلف هست، بعضی وقتا شوخی و خنده با نامحرم رو حتی کار غیر دینی نمیدونن ( دوست پسر رو محرم میدونن !)، توی دانشگاه با پسرا راحتن، اردوهای مختلط میرن، دل و قلوه رد و بدل میکنن، گاهی وقتا دلشون میلرزه، یه لحظاتی هست که راحت میتونن عاشق بشن ( لحظات عرفانی خاصیه، خدایی جاش توی کتابا خالیه، مث عرفای بزرگ شاعر میشن و اکتشافاتی دارن و خیلی میرن بالا !)، یه لحظاتی زندگی میکنن، آخرش چی میشن؟ شکست میخورن ؟ باشه قبول ، ولی سوال آخر کار یه چیز دیگه ست.

  موضوعات مرتبط: مسائل اجتماعی روز جامعه ,

 • ۱ موافق ۱ مخالف
 • ۳۳ نظر
  • تعداد نمایش : ۱۳۸۴
  • يكشنبه ۲۲ اسفند ۹۵ - ۲۱:۱۰

  چه جوری عروس هم سطح خودمون رو پیدا کنیم ؟

  سلام
  خیلی از دختر پسرا از من سوال میپرسن که آقای دکتر ( حالا دیپلم هم به زور دعا و نذر و نیاز گرفتیمااا) : "چه جوری عروس هم سطح خودمون رو پیدا کنیم ؟ چه جوری دختر هم سطح خودمونو پیدا کنیم؟ " در جواب من بهشون میگم که "دقیقا تعریف شما از سطح خودتون چیه؟" اونا هم یا پرت و پلا تحویل من میدن، یا مخ سوز میشن و گیر میکنن و جواب نمیدن ، یا هر دو گزینه.
  توی این پست دو تا سوال رو در مورد دختران از نظر خودم جواب میدم ،در شرایطی هستم که به حرفام عمل کنم یا عمل کردم.(اگه مخالفی ،تنها کاری که از دستت بر میاد اینه که بگی دروغ میگم  ، در حالی که معلوم نیست خودت راست میگی،خخخ گیر افتادی) 
  اگه بخوام در مورد پسران جواب بدم ، پست جداگانه خواهد بود. منبع حرف من ، بخش هایی ممکنه دینی باشه و اون قسمت هایی که احتمالا از دین فاصله گرفتم ، از دین داران واقعی عذر میخوام.

  آیا سطح دختران با هم متفاوته؟ اگه هست ، معیار چیه؟
  شما دوستان تحلیل های خوبی توی قسمت نظرات مینویسین، البته بهتره که اشکالات خودمون رو قبول کنیم تا برای خودمون مفید باشیم(بعدش برای بقیه)، این حرف یعنی خراب کردین با اون نظر دادنتون خخخخ، به قول بچه ها توی عروسی: این چیه که آوردین، گندشو در آوردین😁
  توی خیلی از نظرات ، بعضی خانوما با همکاری آقایون در حق هم جنس های خودشون جفا میکنن، در حق خودشون هم ظلم میکنن! بعدشم توقع دارن مردا حقشون رو بدن! یا مثلا از مریخ بیان حق خانوما رو بدن! چندتا از اشکالات رو  مرور میکنیم.
  موضوعات مرتبط: مشورت در ازدواج خانم ها , مشورت در ازدواج آقایان , مسائل اجتماعی روز جامعه , خودسازی در دختران , خودسازی در پسران ,

 • ۲ موافق ۱ مخالف
 • ۵۵ نظر
  • تعداد نمایش : ۱۷۲۹
  • جمعه ۲۰ اسفند ۹۵ - ۲۳:۳۵

  نرم افزار تلگرام یا موبوگرامی که شماره تلفن رو مخفی کنه سراغ دارید ؟

  سلام و خدا قوت

  من دو تا سوال دارم.

  به دنبال دانلود نرم افزار تلگرام یا موبوگرامی هستم که شماره تلفنم رو مخفی کنه. هم تلگرام دارم هم موبوگرام ولی هیچکدوم این قابلیت رو ندارند.

  از طرفی موبوگرام رایگان رو دانلود کردم پیغام اومد که شرکت هانیستا بدون پرداخت پول راضی نیست. منم نه میخوام مدیون بشم و نه اینکه دوباره نرم افزاری رو دانلود کنم که این قابلیت رو نداشته باشه. بنظر شما نسخه های پولی موبوگرام این قابلیت رو دارند؟!

  چند وقت پیش از بازار نرم افزاری رو دانلود کردم که اسمش موبوگرام و تلگرام بدون شماره بود ،هفت و خورده ای هم پولش شد ،با خودم گفتم با این پول حتما خود خودشه. توضیحات رو هم نخوندم متاسفانه  .دیدم توش ی فقط ی سری توضیحات نوشته و جالبه بازم اینی که من میخوام توش نیست.

  کسی اگه اطلاعاتی داره راهنمایی کنه لطفا.

  ممنونم


  موضوعات مرتبط: مسائل اجتماعی روز جامعه ,

 • ۱ موافق ۰ مخالف
 • ۱۱ نظر
  • تعداد نمایش : ۶۳۳
  • يكشنبه ۱۵ اسفند ۹۵ - ۲۱:۴۰

  برو بالا