سلام

من و خانواده م شب داشتیم با ماشین میرفتیم ، یک راننده ال 90 خانوم از پارک بدون اینکه راهنما بزنه اومد بیرون یک دفعه ای ، بابای من براش بوق زد ، انگار که جن رو آتیش زده باشن اولش دستش رو گذاشت رو بوق بعد راه افتاد دنبالمون ، یک مسافت یک کیلومتری تقریبا ، میپیچید جلو مون آخرش پشت چراغ قرمز واستاد ، چراغ سبز هم شد واستاد که ما که پشت ش بودیم حرکت نکنیم انگشتشم به نشون اون انگشت وسط که میدوننید معنی بدی داره از پنجره درآورد بیرون البته مامان و بابام نمیدونستن چه معنی میده ولی من فهمیدم. کلی ماشینای دیگه پشتش بوق زدن تا این عقده ای حرکت کرد.

راستش من خیلی خیلی عصابم خورد شد ، دارم فکر میکنم باید پیاده میشیدیم میزدیمش ، یا میفتادیم دنبالش حسابش رو میرسیدیم هی اینو میگم مامان و بابام میگن بسه .  اون یک نفر بود و ما سه تا میشد ادبش کرد.

سوال اولم: سامانه ای جایی چیزی هست بشه به پلیس گفت این موضوع رو و واقعا پیگیری کنن ؟ من وقتی پشت چراغ سبز حرکت نکرد ازش فیلم گرفتم .

سوال دومم: تو این جور برخورد ها بهترین کار چیه واقعا ؟من خودم شهریور گواهینامه گرفتم و رانندگی میکنم ، اگر خودم پشت فرمون بودم ولش نمیکردم خوش خوشان بره که فکر کنه شق القمر کرده ، اما بابای من وقتی پشت چراغ سبز واستاد حتی بوق هم نزد. من واقعا عصبانیم حس میکنم تحقیر شدم باید اون و ماشینش آسیب میدیدن تا آدم شه و از جونش و پولش مایه بذاره تا دفعه بعدی براش وجود نداشته باشه اما مامانم میگه بهترین کار اینه بیخیال طرف شیم کدومش درسته به نظرتون ؟


↓ مجموعه مطالب مرتبط ↓ :
مسائل اجتماعی روز جامعه (۵۰۳ مطلب)

کاربران خانواده برتر در مورد پست (برای ادب کردن رانندگان بی ملاحظه چکار باید کرد ؟) ، (۲۷) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید
↓اگر می خواهید این مطلب را به دوستان تان معرفی کنید یکی از شکلک های زیر را انتخاب بفرمائید↓