آیت الله حق شناس بعد از شهادت احمد علی بین دو نماز سخنرانی شان را به این شهید بزرگوار اختصاص دادن و با آهی از حسرت  که در فراق احمد بود بیان داشتن ک این شهید را در عالم رویا دیدن و پرسیدن چه خبر ... ؟ و شهید در پاسخ فرمودند تمام مطالبی که از برزخ  و شب اول قبر میگویند حق است اما من را بی حساب بردن !!! ایت الله حق شناس میگن ... رفقا آیت الله بروجردی حساب و کتاب داشت ،اما من نمیدانم این جوان چه کرده بود که به اینجا رسید ... ؟

ادامه شو لطفا از تو کتابش بخونید که فوق العاده ست ...


↓ مجموعه مطالب مرتبط ↓ :
مطالب کاربران (۷۴۴ مطلب)

کاربران خانواده برتر در مورد پست (معرفی کتاب عارفانه شهید احمد علی نیری) ، (۴) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید