با خود گفتم:
باید یک بار به خاطر همه چیز گریه کرد
آنقدر که اشک ها خشک شوند
باید این تن اندوهگین را چلاند و بعد دفتر زندگی را ورق زد و به چیز دیگری فکر کرد
باید پاها را حرکت داد و همه چیز را از نو شروع کرد

کتاب:من او را دوست داشتم
نوشته آنا گاوالدا
ترجمه: الهام دارچینیانکاربران خانواده برتر در مورد پست (صفحه شخصی "ثمینه 74") ، (۶) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید