سلام
زنی با چهره و اندام کاملا معمولی در کنار همسرش زندگی می کرد. شوهرش با دیدن زنان و دختران برهنه و نیمه برهنه و بد حجاب در کوچه و خیابان و شبکه های اجتماعی از او ناراضی شده بود.
زنی جوان با چهره ای زیبا و اندامی جذاب با پوشش باز مانند در خیابان جولان می داد. باد غروری به غبغب داشت .گمان می کرد چون زیبا است تخم دو زرده کرده و لیاقت و عرضه ی خودش بوده. از یادش رفته بود که زیباییش فقط و فقط نعمتی از جانب خداست.
زن جوان و زیبا با پوششی باز یکی از همان زن هایی بود که زندگی زن های معمولی را بهم ریخته بود. اما زن زیبا یادش رفته بود دست بالای دست بسیار است.
زن زیبا یادش رفته بود میلیون ها دختر زیبا تر از او وجود دارند. یادش رفته بود که زمانی 60 ساله شود این امکان وجود دارد که شوهرش او را مثل اسکناس به سه دختر جوان و زیبا تبدیل کند.
آهای خانم های زیبای مغرور شده به زیبایی . همان که روزی زیبایی را به شما داد برایش کاری ندارد آن را به اشارتی از شما بگیرد.
به چه مغرور شده ای ؟!!!
به زیبایی ای که حتی جز کوچکی از آن هنر خودت نبوده .
کار تو به همان میزان مضحک است که شخصی با پول دیگری پز بدهد.
تو با هنر دست خدا که مال تو نیست پز می دهی .
هنر خدا که از تو نیست که برایش باد به غبغب انداخته ای و جولان می دهی.
این  فتنه و برگه ی امتحان توست.خدا می خواست بداند که تو چقدر شعور داری؟
می خواست بداند آیا زیبایی ات را وسیله ای برای آتش افکنی در زندگی زن ها و دختر های معمولی یا حتی زشت می کنی ؟
می خواست بداند چند دختر و چند زن بخاطر تو از زیبایی ای که خدا به آنان داده شاکی می شوند؟
می خواست بداند دل چند نفر را می شکنی؟
امروزت را نبین که زیبایی .گول جوانی را نخور.فردا عجوزه ای خواهی شد .
و پس فردا در مشتی خاک خواهی خفت.
آیا یوسف ماند که تو بمانی؟
پس فردا خوراک موریانه ها خواهی شد.
همین جسم زیبایت اگر بمیری و چند روزی روی زمین بماند متعفن خواهد شد و حتی عزیزانت از دست زدن به تو کراهت دارند.
از سینه و باسن خوش فرمت تنها مشتی گل و خاک بی ارزش باقی می ماند.
ولله بسیار زیبا رویان در خاک خفته اند و چیزی از جسمشان نمانده است.
در صحرای محشر همه حاضر خواهیم شد.
آن روز حساب همه با کرام و الکاتبین است.
و انسان بسیار جاهل است.

موضوعات مرتبط :
مسائل اعتقادی مطالب کاربران