من یه سوال در مورد رفتارم تو عقد و اوایل ازدواج دارم.

من ادمی هم که عشوه زنانه و... بلد نیستم. خوب همیشه شنیدم که دختر مغرور باشه و ... یعنی تو دانشکده کسی رو دوست داشتم از 100 متری ش رد نمی شدم مبادا متوجه شه.

درست یا غلط به هر صورت رفتارم با مردا سرد بوده جوری که عادتم شده و ادم صریحی هم هستم و ناز و ادا و اشاره غیر مستقیم بلد نیستم. فیلم هم غیر مال تلویزیون ندیدم که بخوام از اداهای تو فیلم ها تقلید کنم.

نگرانم رفتارام بعد از عقد تو ذوق همسرم بزنه دوست دارم برای اون رفتارم رو عوض کنم و براش جذاب باشم.  من ادم خجالتی نیستم و به خاطر کار و رشته م با اقایون درگیر بودم ولی درمورد مسائل عاطفی و ج ن س ی نمی دونم باید با همسرم چه رفتاری داشته باشم که هم در نظرش ادم گرم و با محبتی  باشم و هم متین. مثلا ساراخانم گفته بودن تو اولین نگاه بدنت برای همسرت جوری شه که شوکه شه. ممنون می شم دوستان متاهل - چه خانم چه اقا -در این زمینه راهنمایی م کنن. چه به لحاظ رفتار چه .... . بازم مرسی.


مرتبط :

منظور از ناز و عشوه در رابطه جنسی

دیدگاهتون نسبت به عشوه زن چیه؟

نامزدم میگه بلد نیستی برام ناز و عشوه بیای

آیا میتونم مثل یک زن واقعی ناز و عشوه داشته باشم

شوهرم توجه چندانی به ناز و عشوه های من نمیکنه

رموز عشوه گری و تسخیر قلب شوهرموضوعات مرتبط :
مسائل جنسی دوران عقد