سلام عید همگی مبارک
پسری با شرایط زیر به درد زندگی مشترک میخوره
1. نداشتن شغل دائم
2. مستاجر بودن
3. زندگی با مادر
4. داشتن سابقه خشونت خانوادگی
5. سابقه ازدواج مجدد در خانواده
6. خجالتی بودن و به عبارتی سربه زیر بودن
7. مخالفت خانواده با ازدواج وی بافردی که دوستش داشته و ارتباط باخانواده وی براچندسال
8. وابستگی مالی به خانواده
9. تاحدی ساده بودن توی رفتار

↓ مجموعه مطالب مرتبط ↓ :
مشورت در ازدواج خانم ها (۲۲۱۴ مطلب)
بررسی معیارهای ازدواج (۵۸ مطلب)

کاربران خانواده برتر در مورد پست (پسری با شرایط زیر به درد زندگی مشترک میخوره) ، (۲۲) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید