اگر زنی 2 روز قبل از شوهرش کتک خورده باشه و در حالی که  هنوز جای کبودی رو صورت و بدنش نرفته شوهر با پررویی تمام درخواست رابطه یجنسی کنه آیا زن در این شرایطم موظفه قبول کنه؟

چطور میتونم خودمو به مردی بسپرم که هنوز صدای التماس کردنم بهش برای اینکه دست از کتک زدنم برداره تو سرم می پیچه؟

آیا تو این شرایطم اگه بگم نه مورد لعن فرشته ها قرار میگیرم؟؟!

من از لحاظ روحی واقعا نمیتونم بپذیرمش

زن تحت هیچ شرایطی حق نداره دست رد به سینه شوهرش بزنه؟

واقعا همیشه باید تمکین کنه؟؟؟؟؟؟