از دعاهای انحضرت است در درود بر حاملان عرش و هر فرشته مقرب:

 

خداوندا

بر حاملان عرش تو  که در تسبیح سستی نمی کنند

و از تقدیس تو ملول نمی گردند

و از بندگی فرو نمی مانند

و راحتی را بر کوشش در امر تو ترجیح نمی دهند

و دراشتیاق و عشق به سوی تو غفلت نمی ورزند

و اسرافیل صاحب صور که چشم گشوده نگران دستور و فرمان تو است ،

تا به یک دمیدن خفتگان خاک و مغاک را بیدار کند

و میکائیل صاحب جاه و منزلت نزد تو و مکانت بلند در اطاعت تو

و جبرائیل که امین وحی تو است

 و مطاع اهل اسمان

و صاحب شان و منزلت در پیشگاه مقرب نزد تو

و روح که موکلست بر فرشتگان حجب

و روحی که از فرمان تو افریده شده است

درود فرست

و هم بر فرشتگانی که د رتبه فروتر از آنانند

از ساکنان اسمان ها که امین در پیغام تواند

ان ها که رنج نمی برند در کار تا ملول گردند

و سختی نمی کشند تا درمانده و سست شوند

و خواهش های نفسانی ندارند تا ان ها را از تسبیح باز دارد

و سهو و غفلت ندارند تا از تعظیم تو زمانی فرومانند ؛

چشم به زیر افکنده   

هوس ان ندارند که ترا نگرند

سرها فروافکنده اند

و رغبت خالصانه نسبت به خدمت تو دارند

شیفته  ذکر نعمت های تو اند

و نزد بزرگی و بزرگواری تو فروتن

چون به سوی دوزخ نگرند که بر گناه کاران دَم گشاده است گویند :

پاکا خداوندا

ما تو را چنان که شایسته توست بندگی نکردیم.

پس درود بران ها فرست

و بر فرشتگان روحانی و مقرب تو

و ان ها که اخبار نهانی به سوی پیغمبران برند و بر وحی تو امین باشند

وهم بر گروه های فرشتگان که از خاصگان تواند

و آنان را به تسبیح خود از خوراک و نوشیدنی بی نیاز کردی

و در میان طبقه های اسمان جای دادی

و ان ها را که چون فرمان تو اید که وعده انجام رسیده ،در کنارهای اسمان اماده طاعت می باشند

وگنجوران باران و رانندگان ابر

و ان که، از اواز راندن او، بانگ رعد خیزد  

و چون ابر به تازیانه او  روان شود ،برق های  صاعقه زا درخشیدن گیرد

و ان فرشتگان که در پی برف و تگرگ ایند و با دانه های باران نازل شوند

و ان ها که گنجور خزانه های  بادند

و ان ها که نگهبان کوه هایند تا از جای نجنبند

و ان ها که وزن اب ها و پیمانه باران های بسیار و پی در پی را به ان ها  اموخته ای

و ان فرشتگان که بر مردم زمین مکاره و رنج و بلا فراز آرند یا نعمت و رخا فرو بارند

و نویسندگان ارجمند نیکوکار و نگهبانان مردم که کرام الکاتبین نام دارند

و بر مالک الموت و یاران وی

و منکر و نکیر و رومان،ازماینده ی قبرها

و ان ها  که برگرد بیت المعمور طواف کنند

و بر مالک و خازنان دوزخ و رضوان و متولیان بهشت

ان ها که از فرمان خداوند تخلف نمی کنند و هر چه فرماید انجام می دهند

و ان ها که با اهل بهشت گویند "سلام علیکم بما صبرتم فنعم العقبی الدار "

و بر زبانیه  دوزخ که چون به انها گفته شود بگیرید و ببندید و در دوزخ بسوزید، بشتابند و مهلت ندهند

و ان ها که نامشان نبردیم و مکانت ان را در پیشگاه تو نشناختیم

و ندانستیم که به چه کار گماشته اند

و بر ساکنان هوا  و زمین و اب و ان ها که موکل بر خلقند

پس بر ان ها درود فرست

آ ن روز که هر کس به زندگی باز گردد و با او گواهی و حجت باشد

خداوندا

درود فرست بر ان ها

درودی که به منزلت ان ها  منزلتی و بر پاکی ان ها پاکی بیفزایی

خدایا چون بر فرشتگان و پیغمبرانت درود فرستادی

و  درود ما را به ان ها رسانیدی

بر ما نیز درود فرست

چون زبان ما را به نیکی درباره ایشان گشودی

که تویی بخشنده بزرگوار...

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اندکی برای تامل

 

امیرمومنان حضرت علی (ع) فرمودند:

کفر بر چهارستون استواراست:

کنجکاوی بی جا که از وسوسه نادرست و از اندازه ی عقل و خرد بیرون باشد

مکابره و زد و خورد نمودن که ان در حد افراط یعنی تجاوز از حق است

دست کشیدن از حق که در ان تفریط یعنی کوتاهی از حق است

دشمنی و زیر بار حق نرفتن

 

پس کسی که کنجکاوی بیجا کند در راه راست قدم ننهاده ،

و کسی که بر اثر نادانی بسیار مکابره و زد و خورد نماید کوری و نابینایی ،حق همیشگی اوست ،

و کسی که از حق دست بکشد شایستگی نزد او زشت و زشتی و ناپسندی نزد او نیکو گردد

 و  به مستی گمراهی سرمست گردد،

و کسی که دشمنی نموده، زیر بار حق نرود

 راه هایش دشوار و کارش سخت و طریق بیرون امدنش از ضلالت و گمراهی تنگ میباشد.


برای مشاهده ی نظرات مردم در این مورد کمی پایین تر بروید
↓ در مورد این موضوع بیشتر بخوانید ... ↓ :
مسائل اعتقادی (۱۰۶۰ مطلب)