سلام

مرد متأهل هستم و حدودا یک سال است که ازدواج کرده ام ولی هنوز دوران عقد را سپری می کنم. هم خودم و هم همسرم میل جنسی نسبتا بالایی را داریم و همسرم از هیچ روشی برای ارضای من دریغ نکرده است جز آن که ما در این رابطه کامل (دخول) نداریم.

مشکلی که من در این دوران داشته ام این است که آن لذتی که همیشه قبل از ازدواج تصور می کردم را تجربه نکردم. هنگام خروج منی تنها فشار زیادی را متحمل می شوم و اثری از لذت نمی بینم. ضمن آنکه با گذشت زمان، دیگر رابطه های غیر دخولی و معاشقه چندان برایم لذت بخش نیست.

سؤال من این است که آیا همه آقایان پس از مدتی دیگر از روش های غیر دخولی لذتی دریافت نمی کنند؟ آیا این مشکل مربوط به عدم دخول است و بعد از عروسی و با رابطه کامل مرتفع می شود ؟