از دعاهای انحضرت است در درود بر پیروان انبیا و تصدیق کنندگان ان ها:

 

خداوندا

پیروان پیغمبران و هر کس از اهل زمین ،

که وقتی دشمنان انبیا به تکذیب برخاستند

ان ها ندیده ایمان اوردند و راستی از روی ایمان رغبت نمودند

در هر عهد و زمان از دوران ادم (ع) تا زمان محمد (ص) رسولی فرستادی

و راهنمایی برگزیدی که پیشوای هدایت بودند و سرور پرهیزکاران ،برهمه ان ها درود باد.

خداوندا

آمرزش و خشنودی به انان عنایت فرما

خاصه،  اصحاب محمد را که حق صحبت ادا کردند

و در یاری او نیک کوشیدند

و او را مدد کردند

و سوی او شتافتند

و به دعوت او پیشی گرفتند

و چون براهین نبوت خود را به انان عرضه داشت  پس پذیرفتند

و از زن و فرزند جدا گشتند تا سخن او اشکار گشت

و برای استوار کردن دین او با پدر و پسر خود دراویختند

و به یمن حضرتش داد خود گرفتند

دوستی او در دل داشتند ،به امید تجارتی که هرگز کاسد نگردد،

خویشان از ان ها بیگانه گشتند چون که در دامن او آویختند

و نزدیکان دور شدند چون در سایه ی قرب او آرمیدند

پس خدایا

انچه را برای تو  و در راه تو رها کردند از نظر عنایت دور مدار

به خشنودی خود ان ها  را شاد کن که مردم را بر پرستش تو متفق ساختند

و با پیغمبر تو خلق را سوی تو خواندند

و پاداش عمل انان را  کامل مرحمت کن که از خاندان خود دوری گزیدند

و از فراخی معاش به تنگی راضی گشتند

و درود فرست

 بر ستم دیدگان ایشان در راه عزت دین تو

چنان که انان را به کثرت عدد نیرو دادی

خداوندا

بهترین پاداش خود را بدان گروه برسان که در نیکوکاری پیرو یاران پیغمبر شدند و میگفتند:

ای پرودگار ما

ما و برادران ما را که به ایمان سبقت جستند بیامرز

ان ها که روش صحابه را گرفتند

و طریقت انان را برگزیدند

و با کرداری مانندِ ان ها روزگار به سر بردند،

در بینایی ان ها شک راه نیافت

و در پیروی اثار و اقتدا به چراغ هدایت ایشان تردید ننمودند

یار و مددکار انان بودند،

دین انها  را پذیرفتند

و به سیرت انان راه یافتند

و با ان ها دل راست داشتند

و سخنان ایشان را هر چه گفتند باور کردند

خدایا درود فرست

بر پیروان ایشان از امروز تا روز قیامت

و بر زنان و فرزندان ایشان و هر کس فرمان تو برَد،

درودی که انها را از معصیت بازداری

و باغ بهشت را بر ایشان گشاده گردانی

و از مکر شیطان حفظ کنی

و در هر کار نیک که از تو توفیق خواهند انان را توفیق دهی،

و از حوادث شب و روز نگهداری مگر انچه خیر ان ها  باشد.

ایشان را بر ان دار که چشم امیدشان به دست تو باشد

و طمع در نعمت های تو بندند

و از انچه در دست بندگان تست چشم فروپوشند.

چنان کن تا رغبت سوی تو داشته باشند و ترس ایشان هم از تو باشد

و از فراخی دنیا روی بگردانند و دوستار عمل اخرت و اماده جهان پس از مرگ گردند؛

ان روز که جان ها از تن بیرون رود هر اندوهی که روی بدیشان کند بر ان ها اسان کن

و انان را از هر چه موجب فتنه ان ها شود

و از اتش سخت

و جاوید ماندن در ان، ایمن بفرما

و انان را به جای امنی بَر که اسایشگاه پرهیزگاران است،

امین یا رب العامین.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اندکی برای تامل

 

امیرمومنان حضرت علی (ع)میفرمایند:

 

 (درباره ی مومن و منافق )

اگر با این شمشیرم به  بُن بینی مومن بزنم که با من دشمن شود ،دشمنی نخواهد نمود و اگر

همه ی کالای دنیا را بر سر منافق بریزم که مرا به راستی دوست بدارد ،دوست نخواهد داشت و این

 برای ان است که در حکم الهی گذشته و به زبان پیغمبر جاری گشته که فرموده :یا علی مومن با تو

دشمن نمی شود و منافق تو را دوست نمی دارد .

 

(در نکوهش خودبینی )

سیئه و بدی که تو را اندوهگین سازد  ،مانند دروغی که بگویی و پشیمان شوی که چرا گفتی، نزد

خداوند  بهتر است از حسنه و خوبی که مانند نماز خواندن یا روزه گرفتن که تو را به خود بینی و

 سرافرازی وا دارد ؛ زیرا پشیمانی گناه را برطرف می نماید و خود بینی در حسنه گناهی است که ان را  تباه می گرداند.

 

(عفو بخشش)

سزاوارترین مردم به عفو  و بخشودن، تواناترین ایشان است به کیفر رساندن ؛

زیرا عفو  ،فرع بر قدرت است ،پس ناتوان را عفوی نیست.

 

(روزگار...)

روزگار بدن ها را فرسوده و پیر می نماید و با کمی اسایش ارزوها را  تازه و نو می کند و با گردش خود

مرگ را نزدیگ می گرداندو با نزدیک گرداندن مرگ ارزوها را دور می سازد؛

هر که به روزگار فیروز می یافت و کالای ان را به دست اورد ،برای نگاهداری و افزونیش به رنج افتاد و

هر که ان را نیافت، به خاطر نداشتنش به سختی گرفتار شد

و اخر اینکه روزگار برای ناکام و کامیاب سرای رنج و ازار است پس ؛

خردمند به ان دل نبندد و فریب نمی خورد...                                                                                                                                                                                                                      برای مشاهده ی نظرات مردم در این مورد کمی پایین تر بروید
موضوعات مرتبط - با کلیک روی کادر یا کادرهای زیر مطالب بیشتری را در این مورد خواهید دید :
مسائل اعتقادی