سلام

فقط سوالاتی ارسال خواهند شد که مربوطه به اجتماع ، اقتصاد خانواده ، کسب و کار ، آینده ی شغلی رشته ی ... و ... باشند .

به طور خلاصه سوالاتی که جنبه ی شخصی دارند ارسال نخواهند شد .